Virtain, Ruoveden-Kuoreveden ja Näsijärven kalastusalueiden kunnostettujen virtavesien sähkökalastustutkimus vuonna 2012 valmistunut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry sai Näsijärven kalastusalueen toimeksiannosta suorittaa kolmen kalastusalueen yhteisen sähkökalastustutkimuksen vuonna 2012. Virtain, Ruoveden-Kuoreveden ja Näsijärven kalastusalueiden yhteistutkimuksen tavoitteena oli selvittää kunnostettujen virtavesien kalakantojen tila. Tutkimuksessa mukana olleet virtavedet oli kunnostettu vuosituhannen taitteessa. Kunnostusten tavoitteena oli parantaa virtavesissä elävien kalojen elinmahdollisuuksia.

>> lue koko selvitys (pdf)

Siikaselvityksen  tutkimusraportti valmistunut

Tutkimusraportti Näsijärven siikatutkimuksesta vuosilta 2000-2010 ja siian luontaisesta lisääntymisestä on valmistunut.

>> lue koko selvitys (pdf)

Näsijärven muikkututkimus 2010

Näsijärven muikkukannan tilaa on seurattu kalastusalueen saaliskirjanpitäjien toimittamien tietojen perusteella sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen suorittamien velvoitetarkkailututkimusten avulla. Tutkimuksella haluttiin selvittää muikkukannan ikä- ja kokorakennetta vuonna 2010 ja sen perusteella tehdä johtopäätöksiä mahdollisia jatkotutkimuksia varten.

>> lue koko selvitys (pdf)

Kuhan (Sander lucioperca) kasvu ja luontainen lisääntyminen Näsijärvellä

Näsijärven kalastusalue käynnisti vuonna 2000 selvitystyön kuhan lisääntymisestä ja kasvusta Näsijärvellä. Voimassa olleen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti Näsijärvellä oli suositus välttää kuhan istuttamista vuosina 2001 ja 2002. Tarkoitus oli selvittää kuhan luontaista lisääntymistä, jotta istutusmääriä voitaisiin tulevaisuudessa kenties vähentää ja ohjata varoja muihin kalavedenhoitotoimiin. 

Selvityksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että kuha lisääntyy Näsijärvessä luontaisesti ja lisääntyminen on jopa alueellisesti merkittävää. Oletettujen luontaisesti syntyneiden vuosiluokkien 2001 ja 2002 esiintyminen aineistossa erityisesti vuosina 2007 ja 2008 oli selkäaluekohtaisine eroineenkin huomattavaa. Luontaisesti karuun vedenlaatuun nähden Näsijärvessä on hyvä ja vakaa kuhakanta.

>> lue koko selvitys

Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2014

Näsijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2014 on valmistunut. Se on hyväksytty kalastusalueen vuosikokouksessa 20.3.2010.

>> lue käyttö- ja hoitosuunnitelma

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpito vuosina 2006-2008

Koljonselällä on viime vuosina toiminut 6-8 kirjanpitokalastajaa ja Vankavedellä 3 kalastajaa. Vaihtuvuus on ollut melko vähäistä. Vuoden 2008 huonon jäätalven vuoksi talven kalastus jäi normaalia vähäisemmäksi. Muikku ja kuha olivat kummallakin selkäalueella kirjanpitokalastajien pyydetyimmät saalislajit. Haukea ja lahnaa saatiin myös mainittavasti. Siian osuus saaliista oli selvästi suurempi Koljonselällä.

>> lue koko raportti